Kosten

Vanaf 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde praktijk voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is een belangrijke rol weggelged voor de huisarts om samen met u / jullie te bespreken welke hulp passend is.

In deze praktijk bieden we psychotherapie in de generalistische & specialistische GGZ, geestelijke gezondheidszorg die door de ziektekostenverzekeraar vergoed wordt. Tevens kunt u in het EFT Centrum terecht voor problemen en klachten die niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed worden zoals relatietherapie, werkgerelateerde problemen en aanpassingsproblemen.

Relatietherapie valt in principe niet meer in de verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychiatrisch probleem en of persoonlijkheidsproblematiek ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijskaart uitschrijven.

Wij raden u aan in het geval u denkt in aanmerking te komen voor verzekerde zorg een afspraak te maken met uw huisarts / POH GGz. Zij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor verzekerde zorg.

De therapeuten die bij aan het centrum verbonden zijn in de meeste gevallen BIG geregistreerd of komen voor in de zgn. CONO beroepen. Wij voldoen daarmee volledig aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Als een verwijzing via de huisarts niet aan de orde is, dan kunt u in het EFT Centrum eveneens terecht voor niet verzekerde zorg, wij hanteren voor dit aanbod eveneens het NZA tarieven (OVP)

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake ook een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. Als tijdens de behandeling blijkt dat het voorgestelde product niet passend is zullen wij met uw huisarts hierover overleggen. 

 Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
(voorheen Eerstelijnspsychologische zorg)

Vanaf 2014 kunnen er in de Basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden aangeboden die vergoed worden in de basisverzekering. Het betreft  Basis Kort (BK), Basis Middel (BM), Basis Intensief (BI) en Basis Chronisch (BC).

Specialistische GGZ (SGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)
(Voorheen Psychotherapie / Tweedelijnsbehandeling)

Indien u klachten heeft die niet binnen de Basis GGZ passen en langduriger behandeling noodzakelijk maken, kunt u gebruik maken van de Gespecialiseerde GGZ. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s; DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling heeft besteed. U krijgt hiervoor een factuur, die declareren wij bij uw verzekeraar.

Prijzen: DBC met startdatum in 2013 Klik Hier

DBC startdatum in 2014 Klik hier

Onverzekerd product (OVP) bij SGGZ

Behandeling van bepaalde problemen vallen niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 94,- per zitting van +/- 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig 

Natura of restitutie basisverzekering
Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Wij raden u ten zeerste aan  om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling!  Actuele informatie vindt u  op: Zorgverzekeraars Vergoedingen GGZ 2014  en natuurlijk op de website van uw eigen zorgverzekeraar.

Restitutie basisverzekering: U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat.

Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen.

Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heeft u afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

 De betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden krijgt u voor of tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle onderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor  betaling van de kosten.